Adres: Prins Bernhardlaan 4, 2271 AC Voorburg

Stichting Bantu ANAK ANAK voor hulp aan Indonesische kinderen

Beleidsplan 2019 – 2023 van de Stichting Bantu Anak Anak te Voorburg.

Het doel van de stichtingis de bevordering van de scholing van kansarme kinderen in Indonesië en projecten ter bevordering van de leefomstandigheden van deze kinderen.

De werkzaamheden van het bestuurbestaan uit de navolgende punten:
Fondsenwerving; door aanschrijven van organisaties en particulieren met het verzoek tot donaties; lezingen houden op verzoek en artikelen schrijven in diverse bladen die daarvoor openstaan. In deze laatste wordt ook altijd een verzoek gedaan tot donatie. Ook door mondelinge contacten worden donateurs verkregen.
Controleop de besteding ter plekke van de gelden en het onderhouden van contacten.
Jaarlijks komt het bestuur tenminste 3 x bij elkaar in vergaderingom de lopende zaken te bespreken en het beleid vast te stellen. Voorts is er telefonisch overleg en contact via de mail.
 
Geldstromen:
De donaties komen binnen op een bankrekening; indien het saldo de € 500,-- overschrijdt wordt een deel overgeboekt naar de spaarrekening, die meer rente oplevert. Gelden worden niet belegd.

Uit de renteopbrengst worden de kosten gedekt van de mailings en de bankkosten. Zodoende worden de donaties voor 100% aangewend voor het doel van de stichting. In hoeverre dit in de toekomst nog mogelijk blijft houdt de penningmeester in de gaten.

De gelden worden met zo laag mogelijke kosten overgemaakt. Zo mogelijk wordt het gebracht tijdens de werkbezoeken van bestuursleden in Indonesië; ook wordt gebruikt gemaakt van de rekening in Nederland van de contactman in Indonesië en van de rekeningen van congregaties en orden in Nederland met contacten in Indonesië.

De stichting beschikt over een startkapitaal verkregen uit een erfenis; dit dient als basis voor de renteopbrengst, die dient voor de dekking van de kosten van de stichting. 
 
Sponsoring:
In principe wordt scholing gesponsord voor kansarme kinderen na de SMP. De sponsoring gaat door tenzij de resultaten onvoldoende zijn en de leerling niet overgaat. Er wordt zo mogelijk gereserveerd voor de scholing tot het volgende diploma. De SMA (Senior High School) duurt daar 3 jaar. Als tegenprestatie wordt aan de leerling gevraagd een opstel te schrijven over de eigen situatie op school of thuis (in het Engels). Ook dient het kind de schoolrapporten in kopie op te sturen of in te scannen en via de mail te sturen aan de voorzitter van het bestuur. Indien het kind naar een vervolgopleiding wil moet het een scholingsvoorstel met begroting sturen via onze contactman of via de post of via de mail.


Daarnaast worden aanvragen voor speciale projecten overwogen en al dan niet gehonoreerd. Te denken valt aan de volgende gerealiseerde projecten: (steun bij) de nieuwbouw Sancta Maria in Ganjuran, bouw bibliotheekruimte en aanschaf van boeken in Nandan; aanschaf van diverse apparatuur voor een opvanghuis voor zwerfjongeren; het steunen van de verbouw van de school en aanschaf van meubilair in Purworedjo; leef- en verblijfkosten voor de patiënten in Renceng Mose, het instituut voor jeugdige psychiatrische patiënten in Ruteng op Flores.